Top 3 ?i?u hòa Daikin 1 chi?u 2022 bán ch?y nh?t hi?n nay

Top 3 ?i?u hòa Daikin 1 chi?u 2022 bán ch?y nh?t hi?n nay

Top 3 ?i?u hòa Daikin 1 chi?u bán ch?y nh?t n?m 2022

H?u h?t ng??i tiêu dùng hi?n nay v?n ngh? r?ng, khi b? ra s? ti?n mua ?i?u hòa Daikin cang cao thì càng b?n và t?t. Nh?ng s? th?t không hoàn toàn nh? v?y, giá thành th??ng chênh l?ch là do s?n ph?m b?n mua có ít hay nhi?u tính n?ng.

thinh-phat-Top 3 ?i?u hòa Daikin 1 chi?u

Còn v? ?? b?n thì cho dù ?i?u hòa có giá thành cao hay th?p, nhi?u tính n?ng hay ít tính n?ng ??u b?n nh? nhau. Bài vi?t d??i ?âu Daikin Vi?t Nam xin g?i ??n b?n ??c Top 3 th??ng hi?u ?i?u hòa Daikin 2022 bán ch?y nh?t hi?n

1. ?i?u hòa Daikin 1 chi?u 9.000btu 1 chi?u inverter FTKB25WAVMV

?i?u hòa Daikin 1 chi?u inverter FTKB25WAVMV ???c thi?t k? v?i màu tr?ng sang tr?ng tinh t?, v?i các ???ng nét m?m m?i b?t m?t ?em ??n m?t s?n ph?m h?t s?c ?a nhìn.V?i công su?t 9000BTU chi?c ?i?u hòa này s? r?t phù h?p ?? l?p ??t ? nh?ng c?n phòng có di?n tích nh? h?n 15m2.

?i?u hòa Daikin 1 chi?u 9.000btu inverter FTKB25WAVMV

FTKB25WAVMV ???c trang b? r?t nhi?u công ngh? tiên ti?n nh?t hi?n nay, nh?ng giá thành l?i vô cùng phù h?p v?i ng??i tiêu dùng. ??c bi?t chúng ta ph?i k? ??n công ngh? Inverter. Công ngh? ho?t ??ng theo d?ng máy nén bi?n t?n, giúp máy v?n hành êm ái, và có th? ti?t ki?m ??n 45% ?i?n n?ng tiêu th?.

Nh?ng công ngh? n?i b?t trên ?i?u hòa Daikin FTKB25WAVMV

 • Công ngh? lu?ng gió Coanda – mát l?nh kh?p c?n phòng
 • Enzym Blue lo?i b? b?i m?n b?i phin l?c ti?n ti?n nh?t
 • Công ngh? inverter ti?t ki?m ?i?n n?ng tiêu th?
 • Gas R32 thân thi?n môi tr??ng

2. ?i?u hòa daikin 12.000BTU 1 chi?u inverter FTKB35WAVMV

Gi?ng nh? ?i?u hòa Daikin FTKB25WAVMV ? trên, ch? khác ?ây là model ?i?u hòa có công su?t 12000BTU có th? phù h?p l?p ??t cho nh?ng c?n phòng có di?n tích t? 15 ??n 20m2.

thinh-phat-Daikin FTKB25WAVMV thi?t k?

V?i công su?t 12000btu hay còn g?i là 1.5hp quý khách hàng có th? l?a ch?n l?p ??t cho phòng ng?, phòng làm vi?c, phòng ??c sách, th?m chí là c?n phòng khách có di?n tích nh?….

??c ?i?m n?i b?t

 • Model: FTKB35WAVMV
 • N?m s?n xu?t: 2022
 • 1 chi?u – 12000BTU (1.5HP) – Gas R32
 • Làm l?nh nhanh, Phin l?c Enzymblue kh? mùi
 • Công ngh? Inverter ti?t ki?m ?i?n v??t tr?i
 • Xu?t x?: Chính hãng Vi?t Nam
 • B?o hành: Máy 1 n?m, máy nén 5 n?m

3. ?i?u hòa Daikin 12.000BTU 1 chi?u inverter FTKB35WAVMV

?i?u hòa Daikin FTKB35WAVMV???c thi?t k? tông màu tr?ng ??c, k?t h?p cùng các ???ng cong m?m m?i, ?ây là dòng s?n ph?m ???c m?i ng??i ?ánh giá r?t cao v? ngo?i hình, nó không ch? là m?t thi?t b? có th? làm mát ho?c s??i ?m. Mà s?n ph?m còn là m?t v?t d?ng trang trí, tô ?i?m thêm cho ngôi nhà b?n.

?i?u hòa Daikin 12.000btu 1 chi?u inverter FTKB35WAVMV

S?n ph?m c?ng ???c trang b? nhi?u công ngh? ti?n ti?n nh?t hi?n nay. Trong ?ó có m?t công ngh? mà ng??i tiêu dùng quan tâm r?t nhi?u ?ó chính là công ngh? inverter. V?i công ngh? này giúp s?n ph?m v?n hành m?t cách êm ái, ti?t ki?m cho ng??i tiêu dùng khá nhi?u ?i?n n?ng cho m?i l?n s? d?ng.

Công ngh? n?i b?t

 • Cánh t?n nhi?t dàn nóng ch?ng ?n mòn
 • T? ??ng b?o v? ?i?n áp cao
 • M?t th?n thông minh tiêu chu?n (Ti?t ki?m n?ng l??ng)
 • Lu?ng gió Coanda
 • Phin l?c Enzyme Blue
 • Xu?t x?: Chính hãng Vi?t Nam
 • B?o hành: Máy 1 n?m, máy nén 5 n?m

Trên ?ây là top 3 s?n ph?m ?i?u hòa Daikin ?ang ???c ng??i tiêu dùng l?a ch?n nhi?u nh?t hi?n nay mà Daikin Vi?t Nam g?i ??n b?n ??c. C?n h? tr? c?ng nh? tham kh?o các dòng s?n ph?m ?i?u hòa Daikin khác. Qúy khách hàng vui lòng li?n h? tr?c ti?p theo s? Hotline trên website ?? ???c t? v?n t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.