L?i P4 ?i?u hòa Daikin nguyên nhân do ?âu? Cách kh?c ph?c

L?i p4 ?i?u hòa daikin

Daikin là th??ng hi?u ?i?u hòa n?i ti?ng hàng ??u hi?n nay ???c ?ông ??o ng??i tiêu dùng l?a ch?n cho không gian s?ng c?a mình. Tuy nhiên, dù s? h?u công ngh? hi?n ??i nh?ng ?ôi lúc s? không tránh kh?i tình tr?ng báo l?i, h? h?ng. ?? giúp khách hàng s? d?ng hi?u qu? và d? dàng h?n, trong bài vi?t d??i ?ây, Th?nh Phát s? chia s? t?i b?n l?i P4 ?i?u hòa Daikin, ?ây là l?i khá ph? bi?n ng??i dùng hay g?p ph?i.

Tìm hi?u v? l?i P4 ?i?u hòa Daikin 

L?i p4 ?i?u hòa daikin
L?i p4 ?i?u hòa Daikin nguyên nhân vì sao?

?i?u hòa Daikin báo l?i P4 là tình tr?ng báo l?i ch? xu?t hi?n trên các dòng máy inverter, ?ây là l?i h? h?ng liên quan t?i c?m bi?n trên b? ph?n cánh t?n nhi?t inverter trên dàn nóng do nhi?t ?? b? t?ng quá cao so v?i m?c quy ??nh c?a nhà s?n xu?t.

Khi ?i?u hòa Daikin inverter báo l?i, máy s? ho?t ??ng kém ho?c ng?ng ho?t ??ng, ?èn hi?n th? trên dàn l?nh s? báo hi?u liên t?c ?? báo hi?u cho ng??i dùng bi?t n?m rõ ???c ?? tìm ra tình tr?ng l?i máy ?ang g?p ph?i và có h??ng kh?c ph?c nhanh chóng.

Cách ki?m tra l?i P4 ?i?u hòa Daikin inverter b?ng cách nh? sau:

  • B??c 1: H??ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin v? phía dàn l?nh. Sau ?ó nh?n gi? nút Cancel trong kho?ng 5 giây, lúc này trên màn hình hi?n th? s? hi?n th? ra mã l?i m?c ??nh 00 và kèm theo tín hi?u nh?p nháy.
  • B??c 2: Nh?n liên t?c nút Cancel ?? chuy?n qua t?ng mã l?i khác nhau, t?i khi nào nghe th?y ti?ng kêu bíp thì d?ng l?i, l?i hi?n th? trên màn hình ?i?u khi?n chính là l?i thi?t b? ?ang g?p ph?i.

Trong tr??ng h?p ?i?u hòa Daikin l?i P4, màn hình hi?n th? dòng ch? P4, b?n có th? d? dàng nh?n bi?t ???c.

Nguyên nhân và cách kh?c ph?c l?i P4 ?i?u hòa Daikin inverter

L?i P4 ?i?u hòa Daikin có th? xu?t phát t? r?t nhi?u nguyên nhân khác nhau, hãy th? tìm hi?u xem thi?t b? nhà mình có g?p ph?i 1 trong nh?ng nguyên nhân mà Th?nh Phát li?t kê ra d??i ?ây:

Do cánh t?n gió lâu không ???c v? sinh làm thi?t b? g?p l?i P4 ?i?u hòa Daikin!

V? sinh, b?o d??ng ?i?u hòa ??nh k?

?i?u hòa Daikin sau 1 th?i gian s? d?ng bám b?i b?n r?t nhi?u, nh?t là ? các t?m l?c b?i trên dàn l?nh hay b? ph?n cánh t?n gió ? dàn nóng. N?u ?i?u hòa nhà b?n lâu ngày ch?a ???c v? sinh làm s?ch ??ng ngh?a v?i vi?c l?p b?i bám dày ??c ? các v? trí cánh t?n gió khi?n cho máy bám b?n và ho?t ??ng không hi?u qu? và báo l?i P4.

?? kh?c ph?c l?i P4 ?i?u hòa Daikin do b?i b?n, b?n c?n ti?n hành v? sinh ?i?u hòa, bao g?m luôn c? dàn nóng và cánh t?n nhi?t, sau ?ó kh?i ??ng l?i thi?t b? ?? ki?m tra.

Ngoài ra, nên v? sinh ?i?u hòa Daikin th??ng xuyên, kho?ng 6 tháng – 1 n?m/l?n tùy m?c ?? s? d?ng c?a gia ?ình b?n. Vi?c này không ch? giúp b?o v? máy, nâng cao ?? b?n c?a thi?t b? c?ng nh? theo dõi và phát hi?n s?m l?i máy l?nh g?p ph?i ?? kh?c ph?c nhanh chóng, tránh d?n t?i vi?c h? h?ng n?ng h?n, gi?m hi?u qu? làm mát c?ng nh? hao phí ?i?n n?ng.

Do qu?t dàn nóng g?p tr?c tr?c, ch?y y?u ho?c không ch?y làm thi?t b? m?c l?i P4 ?i?u hòa Daikin

Cánh qu?t dàn nóng sau m?t th?i gian dài s? d?ng th??ng s? xu?t hi?n m?t s? tình tr?ng nh? ch?y y?u, ho?t ??ng kém, qu?t b? khô d?u hay do ho?t ??ng quá t?i trong th?i gian dài, b? gãy cánh, h? h?ng c?ng là nguyên nhân gây ra tình tr?ng báo l?i P4 trên ?i?u hòa Daikin.

Cách kh?c ph?c:

  • Tra thêm d?u vào b? ph?n ? qu?t gió ?? nó ch?y êm h?n.
  • N?u cánh qu?t b? gãy ho?c h? h?ng, hãy s?a ch?a ho?c th? th? qu?t m?i ?? máy ho?t ??ng bình th??ng.

Do l?i c?m bi?n nhi?t ?? cánh t?n gió h? h?ng gây ra l?i P4 ?i?u hòa Daikin

?i?u hoà Daikin l?i a6

?? có th? xác nh?n ???c b? ph?n c?m bi?n nhi?t ?? c?a cánh t?n gió có b? h? h?ng hay không, b?n c?n ki?m tra b?ng cách s? d?ng ??ng h? ?o chuyên d?ng. 

N?u phát hi?n b? ph?n c?m bi?n b? h? h?ng, b?n nên thay m?i ?? thi?t b? ho?t ??ng hi?u qu? và thu?n ti?n h?n. Trong tr??ng h?p b?n không ?? ki?n th?c chuyên môn, hãy liên h? t?i k? thu?t viên ?? ???c h? tr? nhanh chóng.

Xem thêm: 

L?i bo m?ch dàn nóng gây nên l?i P4 ?i?u hòa Daikin

Sau khi ?ã kh?c ph?c 3 nguyên nhân trên mà v?n xu?t hi?n l?i P4 ?i?u hòa Daikin thì kh? n?ng do bo m?ch dàn nóng ?ang g?p s? c?. 

Bo m?ch ?i?u khi?n là b? ph?n quan tr?ng trên ?i?u hòa, v? trí này ch?a r?t nhi?u các linh ki?n khác nhau, vì th?, n?u xác ??nh do board m?ch b? h?ng, b?n nên nh? t?i trung tâm b?o hành c?a hãng ho?c th? s?a ch?a chuyên nghi?p ?? kh?c ph?c l?i s?m nh?t, tránh t? ý tháo r?i máy khi?n cho thi?t b? h? h?ng n?ng h?n.

Trên ?ây là toàn b? nh?ng thông tin v? nguyên nhân l?i P4 ?i?u hòa Daikin cùng cách kh?c ph?c nhanh chóng. Hi v?ng qua bài chia s? này s? giúp b?n hi?u rõ h?n v? dòng máy l?nh nhà mình ?ang dùng và s?a ch?a nhanh chóng khi g?p ph?i l?i P4 nhé. Chúc các b?n thành công.

M?I CHI TI?T XIN VUI LÒNG LIÊN H?

?? Hotline: 0977.986.038 | 0975.477.762 | 02432.161.318 | 02432.161.319

???? Email : dienlanhthinhphat1206@gmail.com

???? Website: https://dieuhoadaikinvietnam.com/

???? H? th?ng kho hàng:

 Kho 1: C?ng Hà N?i

? Kho 2: Xuân Th?y – C?u Gi?y – Hà N?i

? Kho 3: Nguy?n Trãi – Thanh Xuân

? Kho 4: Tháp ??ng h? V?n Phú – Hà ?ông – Hà N?i

? Tr? s? chính: S? 19A Bát Kh?i – Ph??ng Long Biên – Qu?n Long Biên – Hà N?i

? Chi nhánh Nam ??nh: QL 21B Tân ?ình – Liêm H?i – Tr?c Ninh – Hotline: 0978791088

Truy c?p fanpage c?a chúng tôi n?u c?n chúng tôi ch? d?n s?a l?i P4 ?i?u hòa Daikin tr?c ti?p!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.