H??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u hi?u qu? và ti?t ki?m ?i?n

H??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u hi?u qu? và ti?t ki?m ?i?n

?? giúp b?n s? d?ng máy l?nh m?t cách hi?u qu? và ti?t ki?m nh?t, ngay d??i ?ây, Th?nh Phát s? chia s? t?i b?n cách h??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u chi ti?t nh?t. M?i các b?n theo dõi bài vi?t.

Tìm hi?u các ch?c n?ng trên ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

Tìm hi?u các ch?c n?ng trên ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

 

?? s? d?ng ???c ?i?u hòa Daikin 2 chi?u nói riêng hay b?t k? m?t chi?c ?i?u hòa nào khác trên th? tr??ng, tr??c tiên, ng??i dùng c?n n?m rõ ???c ý ngh?a c?a các phím ch?c n?ng trên ?i?u khi?n remote.

Tùy thu?c vào t?ng Model, n?m ra m?t, remote ?i?u khi?n s? có s? thay ??i v? thi?t k? giao di?n c?ng nh? ch? ?? trên t?ng thi?t b?. M?c dù có s? khác bi?t nh?ng nhìn chung cách s? d?ng c?a các ch?c n?ng c?ng hoàn toàn t??ng ??ng, ? bài vi?t này, Th?nh Phát s? h??ng d?n v? cách s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u ??i m?i ?? b?n có th? tham kh?o.

Trong ?ó:

 • Auto: Ch? ?? t? ??ng ??ng th?i ?? m? ngu?n ?i?u hòa
 • Cool: Ch? ?? làm l?nh
 • Heat: Ch? ?? s??i ?m
 • Dry: Ch? ?? hút ?m 
 • Fan Only: Ch? ?? qu?t gió
 • OFF: T?t ngu?n ?i?u hòa
 • Temp: Phím t?ng ho?c gi?m nhi?t ??
 • Fan: Nút ?i?u ch?nh t?c ?? c?a qu?t gió
 • Econo: Kích ho?t ch? ?? siêu ti?t ki?m ?i?n
 • Sensor: C?m bi?n thông minh trên ?i?u hòa Daikin
 • Swing: ?i?u ch?nh h??ng gió th?i
 • Powerful: Ch? ?? l?nh nhanh  
 • Quiet: Ch? ?? yên t?nh
 • Comfort: Ch? ?? h??ng gió d? ch?u
 • ON Timer: Ch? ?? b?t h?n gi?
 • OFF Timer: Ch? ?? t?t h?n gi?
 • Cancel: H?y ch? ?? h?n gi?

?? n?m rõ cách h??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u, m?i b?n ?i t?i m?c ti?p theo d??i ?ây ?? hi?u rõ h?n v? v?n ?? này.

H??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

Các b?t và t?t ngu?n ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

Các b?t và t?t ngu?n ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

N?u nh? ?i?u hòa Daikin 2 chi?u ??i c? nút t?t/ b?t ngu?n ? chung 1 nút ON/OFF thì ? nh?ng dòng máy l?nh Daikin 2 chi?u th? h? m?i s? thi?t k? hoàn toàn khác bi?t.

?? b?t máy ?i?u hòa Daikin 2 chi?u, b?n nh?n nút Auto ?? ti?n hành kh?i ??ng thi?t b?. Trong tr??ng h?p mu?n t?t máy l?nh, b?n nh?n nút OFF trên remote là xong. 

L?a ch?n ch? ?? ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

Hi?n nay, ?i?u hòa Daikin 2 chi?u ???c trang b? 5 ch? ?? riêng bi?t ?? phù h?p v?i t?ng nhu c?u riêng bi?t c?a m?i ng??i dùng. C? th?: 

 • Auto: Ch? ?? t? ??ng, ch? ?? này ???c thi?t k? m?c ??nh trong m?i l?n m? máy.  Thông qua b? c?m bi?n ???c tích h?p trên dàn l?nh giúp nh?n bi?t nhi?t ?? trong phòng, sau ?ó ?i?u hòa s? t? ??ng ?i?u ch?nh m?c nhi?t ?? và t?c ?? gió ?? phù h?p v?i ng??i dùng. Ch? ?? này khá thích h?p v?i nh?ng ng??i m?i s? d?ng ?i?u hòa không bi?t nên l?a ch?n ch? ?? hay m?c nhi?t ?? nào là phù h?p.
 • Cool: Ch? ?? làm l?nh th??ng ???c l?a ch?n trong nh?ng th?i ?i?m nóng n?c nh? mùa hè, mang ??n không gian mát m? và s?ng khoái cho b?n và gia ?ình.
 • Dry: Ch? ?? hút ?m thích h?p s? d?ng khi ?? ?m trong không khí t?ng cao nh? m?a n?m liên t?c, ch? ?? này s? hút khô không khí ?m bên trong phòng ?? b?n luôn c?m nh?n ???c s? khô thoáng, d? ch?u.
 • Fan Only: Ch? ?? này ch? cung c?p gió mát mà không có h?i l?nh, ???c chuyên gia khuy?n cáo nên s? d?ng vào nh?ng th?i ?i?m thu hay th?i ti?t mát m?.
 • Heat: Ch? ?? s??i ?m cung c?p lu?ng khí ?m áp cho ng??i s? d?ng, ???c s? d?ng trong th?i ?i?m mùa ?ông, nh?t là nh?ng khu v?c mi?n B?c có 2 mùa rõ r?t.

?? kích ho?t các ch? ?? này, b?n nh?n hãy nh?n nút t??ng ?ng trên ?i?u khi?n remote.

?i?u ch?nh thay ??i nhi?t ?? cài ??t ?i?u hòa

h??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

H??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u v?i tính n?ng ?i?u ch?nh nhi?t ??

 • Nh?n nút Temp v?i m?i tên h??ng lên ?? t?ng nhi?t ?? cài ??t.
 • Nh?n nút Temp có m?i tên h??ng xu?ng d??i ?? cài ??t gi?m nhi?t ??.  

?i?u ch?nh t?c ?? c?a qu?t gió

?? thay ??i ch? ?? gió trên ?i?u hòa Daikin 2 chi?u, b?n nh?n nút Fan trên ?i?u khi?n remote liên t?c. T?t c? các dòng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u ??i m?i ??u s? h?u 5 t?c ?? qu?t riêng bi?t bao g?m c?:

 • Ch? ?? qu?t gió t? ??ng: Thi?t k? v?i bi?u t??ng ch? A
 • Ch? ?? qu?t gió t? nhiên: Có bi?u t??ng hình cây thông

?i?u ch?nh cài ??t h??ng gió th?i

Nh?n phím Swing trên ?i?u khi?n ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin ?? thay ??i h??ng gió th?i theo nhu c?u c?a ng??i dùng.

 • Nh?n Swing 1 l?n ?? cánh ??o gió dàn l?nh ?i?u hòa Daikin 2 chi?u ho?t ??ng lên xu?ng linh ho?t.
 • Nh?n nút Swing 1 l?n n?a ?? c? ??nh h??ng qu?t gió ? v? trí c? ??nh.

Cài ??t ch? ?? làm l?nh nhanh

Cài ??t ch? ?? làm l?nh nhanh

H??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u v?i ch? ?? làm l?nh nhanh chóng: Nh?n nút Powerful ?? kích ho?t tính n?ng này, b?n s? c?m nh?n ???c m?t không gian mát m? ch? sau 20 phút b?t máy.

?? t?t tính n?ng làm l?nh nhanh, b?n ch? c?n nh?n nút Powerful m?t l?n n?a ho?c tính n?ng s? t? t?t sau 1 kho?ng th?i gian ho?t ??ng.

Cài ??t m?t s? ch?c n?ng khác  

Ngoài kh? n?ng làm l?nh nhanh, ?i?u hòa Daikin 2 chi?u còn s? h?u nhi?u ti?n ích n?i b?t khác nh?: ch? ?? yên t?nh Quiet, ch? ?? h??ng gió th?i d? ch?u Comfort. 

Trên ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 2 chi?u, nh?n nút t??ng ?ng ?? kích ho?t t?ng ch? ?? và nh?n nút ?ó m?t l?n n?a ?? h?y các ch? ?? ?ang cài ??t.

Cài ??t ch? ?? c?m bi?n thông minh

?i?u hòa Daikin ???c tích h?p công ngh? c?m bi?n thông minh nh?m mang ??n s? tho?i mái cho ng??i dùng và ti?t ki?m ?i?n n?ng ?áng k?.

B?ng cách nh?n nút Sensor trên máy l?nh 2 chi?u Daikin, b? c?m bi?n trên dàn l?nh s? s? d?ng tia h?ng ngo?i ?? c?m nh?n và t?ng nhi?t ?? cài ??t lên 2 ?? C khi không nh?n th?y có s? chuy?n ??ng c?a con ng??i, n?u có ng??i quay tr? l?i phòng, máy s? t? cài ??t v? m?c nhi?t ?? ban ??u. 

Cài ??t h?n gi? b?t t?t trên ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

h??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

H??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u v?i tính n?ng cài ??t h?n gi? b?t/t?t thông minh:

? các dòng Model c? tr??c ?ây, khi cài ??t h?n gi? th?i gian h?n s? hi?n th? khung gi? nh?t ??nh nh?ng ? ?i?u hòa Daikin 2 chi?u ??i m?i, th?i gian h?n gi? s? tính theo kho?ng gi?.

?? cài ??t h?n gi? t?t ?i?u hòa Daikin 2 chi?u, b?n nh?n nút Timer OFF liên t?c cho t?i kho?ng th?i gian c?n t?t thì d?ng l?i.

Ví d?: B?n h?n gi? vào lúc 10h ?êm, b?n mu?n t?t ?i?u hòa vào th?i gian 5h sáng, b?n nh?n nút Timer OFF trên ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 2 chi?u liên t?c cho t?i khi màn hình remote hi?n th? m?c 7h là ???c.

T??ng t? nh? cài ??t h?n gi? t?t, ?? kích ho?t ch? ?? h?n gi? b?t, b?n nh?n nút Timer ON liên t?c và d?ng l?i n?u ?ã t?i khung gi? mong mu?n c?n b?t máy l?nh. 

?? h?y tính n?ng cài ??t h?n gi? trên ?i?u hòa 2 chi?u Daikin, b?n nh?n nút Cancel ?? h?y các ch? ?? ?ã l?a ch?n tr??c ?ó. 

Xem thêm:

Nh?ng l?u ý khi s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u

?? ??m b?o s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u m?t cách hi?u qu? và ti?t ki?m ?i?n, b?n nên l?u ý m?t s? v?n ?? nh?:

 • Ch? nên s? d?ng ?i?u hòa v?i m?c nhi?t ?? kho?ng t? 26 ??n 28 ?? C, không nên s? d?ng nhi?t ?? quá th?p trong th?i gian dài b?i s? khi?n gi?m tu?i th? máy, làm mát không hi?u qu? c?ng nh? hao phí ?i?n n?ng.
 • S? d?ng ch? ?? phù h?p v?i t?ng th?i ?i?m ?? ??m b?o mang l?i s? tho?i mái c?ng nh? ti?t ki?m ?i?n n?ng.
 • S? d?ng thêm qu?t ?i?n ?? lu?ng gió mát ???c phân b? ??ng ??u t?i m?i v? trí bên trong phòng.
 • Không b?t ?i?u hòa liên t?c su?t 24/24 gi? tránh thi?t b? ho?t ??ng quá t?i, nên ?? máy l?nh ngh? ng?i m?t th?i gian m?i ti?p t?c s? d?ng l?i.
 • Trong tr??ng h?p x?y ra l?i k? thu?t, hãy liên h? ngay v?i ng??i có chuyên môn ?? ???c h? tr? kh?c ph?c nhanh chóng.

Th?nh Phát v?a g?i t?i b?n toàn b? cách h??ng d?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin 2 chi?u, mong r?ng nh?ng chia s? h?u ích này s? giúp b?n luôn s? d?ng thi?t b? nhà mình th?t hi?u qu?, b?n b? và ti?t ki?m nhé.

M?I CHI TI?T XIN VUI LÒNG LIÊN H?

?? Hotline: 0977.986.038 | 0975.477.762 | 02432.161.318 | 02432.161.319

???? Email : dienlanhthinhphat1206@gmail.com

???? Website: https://dienlanhthinhphat.com.vn/

???? H? th?ng kho hàng:

? Kho 1: C?ng Hà N?i

? Kho 2: Xuân Th?y – C?u Gi?y – Hà N?i

? Kho 3: Nguy?n Trãi – Thanh Xuân

? Kho 4: Tháp ??ng h? V?n Phú – Hà ?ông – Hà N?i

? Tr? s? chính: S? 19A Bát Kh?i – Ph??ng Long Biên – Qu?n Long Biên – Hà N?i

? Chi nhánh Nam ??nh: QL 21B Tân ?ình – Liêm H?i – Tr?c Ninh – Hotline: 0978791088

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.