H??ng d?n s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u

H??ng d?n s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u

?i?u hòa Daikin không ch? thu hút ng??i dùng b?i các tính n?ng hi?n ??i, ?? b?n cao mà còn s? d?ng vô cùng ??n gi?n, d? dàng. Tuy nhiên, n?u m?i s? d?ng máy l?nh Daikin thì không h?n ng??i dùng nào c?ng n?m rõ ???c cách s? d?ng sao cho ti?t ki?m và hi?u qu?. ? bài vi?t này, chúng tôi – các chuyên gia ??n t? ?i?n máy Th?nh Phát s? h??ng d?n b?n cách s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u chi ti?t nh?t ?? b?n tham kh?o.

Cách s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u

Cách_s?_d?ng_?i?u_khi?n_?i?u_hòa_Daikin_1_chi?u

Daikin là th??ng hi?u ?i?u hòa n?i ti?ng hi?n nay ???c nhi?u khách hàng l?a ch?n. ?áp ?ng ?i?u ?ó, hãng Daikin ?ã không ng?ng c?i ti?n và mang ??n cho ng??i dùng nh?ng s?n ph?m ti?n l?i và d? dàng s? d?ng. 

D??i ?ây, Th?nh Phát s? h??ng d?n b?n cách s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u trên c? 2 dòng ??i c? và ??i m?i ?? b?n có th? tham kh?o và s? d?ng thi?t b? nhà mình sao cho ?úng cách và hi?u qu?.

Cách s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u ??i c?

H?u h?t các lo?i ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u c? ??u ???c trang b? n?p tr??t ? ph?n bàn phím phía d??i, khi nh?n nút t?t ngu?n, thông s? cài ??t tr??c ?ó v?n hi?n th? trên màn hình ?i?u khi?n.

D??i ?ây là hình ?nh remote ?i?u khi?n trên dòng Daikin ??i c?:

D??i ?ây là hình ?nh remote ?i?u khi?n trên dòng Daikin ??i c?

Trong ?ó: 

 • Econo: Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n 
 • Powerful: Kích ho?t ch? ?? làm l?nh nhanh 
 • Temp: Nút ?i?u ch?nh t?ng ho?c gi?m nhi?t ??
 • ON/OFF: Nút b?t ho?c t?t ngu?n ?i?u hòa 
 • Mode: Nút cài ??t ch? ?? 
 • Fan: Thay ??i t?c ?? qu?t gió
 • Swing: ?i?u ch?nh h??ng gió 
 • Comfort: Ch? ?? h??ng gió th?i d? ch?u
 • Timer ON: H?n gi? b?t ?i?u hòa
 • Timer OFF: Nút h?n gi? t?t c?a ?i?u hòa
 • M?i tên lên/xu?ng (trong m?c Timer): Nút ?i?u ch?nh th?i gian h?n gi?
 • Cancel: H?y cài ??t h?n gi? ?i?u hòa

Cách s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u ??i c? nh? sau:

? B?t/t?t ?i?u hòa Daikin 1 chi?u:

B?t t?t ?i?u hòa Daikin 1 chi?u

 • ?? b?t ngu?n máy l?nh Daikin 1 chi?u, b?n nh?n nút ON/OFF trên remote ?i?u khi?n.
 • Trong tr??ng h?p mu?n t?t ngu?n, ng??i dùng ch? c?n nh?n nút ON/OFF m?t l?n n?a là ???c.

? Cài ??t các ch? ?? c? b?n trên máy

?i?u hòa Daikin 1 chi?u s? h?u 4 ch? ?? ?ó là: Auto, Cool, Dry, Fan, ?? cài ??t ???c ch? ?? phù h?p, b?n nh?n ch?n nút Mode ?? chuy?n qua ch? ?? phù h?p. Trong ?ó:

 • Auto: ?ây là ch? ?? t? ??ng m?c ??nh trên thi?t b?, khi l?a ch?n ch? ?? này, b? c?m bi?n trên dàn l?nh s? phân tích nhi?t ?? bên ngoài phòng ?? ?i?u ch?nh nhi?t ?? cài ??t và t?c ?? gió phù h?p, mang ??n s? tho?i mái cho ng??i dùng nhanh chóng.  
 • Dry: Ch? ?? hút ?m, ch? ?? này có tác d?ng làm khô không khí, mang ??n s? tho?i mái cho ng??i s? d?ng, th??ng ???c các chuyên gia l?a ch?n s? d?ng trong nh?ng th?i ?i?m có ?? ?m không khí t?ng cao nh? m?a nhi?u, n?m ?m.  
 • Cool: Ch? ?? làm l?nh th??ng ???c s? d?ng trong nh?ng ngày hè nóng n?c, oi b?c mang ??n cho ng??i dùng s? tho?i mái và mát m?.
 • Fan: Ch? ?? qu?t gió ch? có vai trò làm mát gi?ng nh? qu?t ?i?n thông th??ng, thích h?p s? d?ng trong th?i ?i?m mát m? nh? gi?a ?êm ho?c sáng s?m.  

? Cài ??t ?i?u ch?nh nhi?t ??

 •  ?? t?ng nhi?t ?? máy l?nh Daikin 1 chi?u, b?n nh?n nút m?i trên ch? lên trong m?c Temp.
 • T??ng t?, ?? gi?m nhi?t ??, b?n hãy nh?n nút Temp có m?i tên h??ng xu?ng d??i là xong.

? Cài ??t t?c ?? qu?t gió

Nh?n liên t?c nút Fan trên ?i?u khi?n remote ?? thay ??i t?c ?? qu?t gió m?nh hay nh? theo nhu c?u. 

? ?i?u ch?nh thay ??i h??ng gió trên ?i?u hòa

?i?u hòa ???c trang b? cánh ??o gió linh ho?t mang ??n lu?ng gió l?nh nhanh chóng cho ng??i s? d?ng. Nh?n nút Swing ?? thay ??i h??ng gió th?i theo nhu c?u s? d?ng c?a ng??i dùng:

 • Nh?n nút Swing 1 l?n ?? cánh ??o gió ho?t ??ng liên t?c.
 • Nh?n 1 l?n nút Swing n?a ?? c? ??nh h??ng gió th?i ? v? trí c? ??nh nh? mong mu?n.

? Cài ??t ch? ?? ti?t ki?m ?i?n 

T?t c? các dòng ?i?u hòa Daikin ??u ???c ?ánh giá cao v? kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n v??t tr?i, ngoài nh?ng Model ???c trang b? công ngh? inverter hi?n ??i, m?t s? s?n ph?m còn ???c trang b? ch? ?? Econo ti?t ki?m ?i?n. 

?? kích ho?t ch? ?? này, b?n ch? c?n nh?n nút Econo trên ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u là ???c.  

Ngoài ra, b?n c?ng c?n l?u ý, ch? ?? Econo s? không ho?t ??ng cùng lúc v?i ch? ?? làm l?nh nhanh Powerful.  

? Kích ho?t ch? ?? làm l?nh nhanh

Nh?n nút Powerful trên ?i?u khi?n remote ?? kích ho?t ch? ?? làm l?nh nhanh chóng, lúc này, máy nén s? ho?t ??ng v?i t?c ?? gió cao nh?t cùng m?c nhi?t ?? th?p nh?t ?? nhi?t ?? phòng nhanh chóng ??t t?i m?c nhi?t ?? cài ??t tr??c ?ó, ch? trong 20 phút ??u b?t máy, b?n có th? c?m nh?n ???c lu?ng gió l?nh mát m? l?p t?c. 

?? t?t ch? ?? này, b?n ch? c?n nh?n nút Powerful 1 l?n n?a ho?c ch? ?? này s? t? t?t sau 20 phút.

? Kích ho?t h??ng gió d? ch?u

Kích ho?t h??ng gió d? ch?u

Kích ho?t ch? ?? h??ng gió d? ch?u b?ng cách nh?n nút Comfort trên remote ?i?u khi?n, lúc này, lu?ng gió l?nh s? th?i d?c theo tr?n nhà, sau ?ó m?i phân b? t?i các khu v?c khác bên trong c?n phòng, tránh th?i tr?c ti?p vào ng??i dùng, h?n ch? m?c ph?i nh?ng b?nh v? hô h?p hay khô da… 

? Cài ??t ch? ?? h?n gi?  

Tr??c khi cài ??t ch? ?? h?n gi? b?t/t?t trên ?i?u hòa Daikin 1 chi?u, b?n c?n ki?m tra xem th?i gian hi?n th? trên remote có trùng v?i th?i gian ngoài th?c t? hay không. N?u có s? chênh l?ch, b?n có th? ?i?u ch?nh th?i gian chính xác b?ng cách nh?n nút có bi?u t??ng ??ng h? trên ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin.

 • Cách h?n gi? b?t ?i?u hòa Daikin 1 chi?u: Nh?n nút Timer ON trên ?i?u khi?n remote, nh?n nút m?i tên trong m?c Timer ?? ?i?u ch?nh th?i gian c?n h?n gi? b?t, cu?i cùng, nh?n Timer ON 1 l?n n?a ?? kích ho?t tính n?ng này.
 • Cách h?n gi? t?t ?i?u hòa Daikin c?ng t??ng t? nh? cài ??t h?n gi? b?t, tuy nhiên, thay vì nh?n ch?n Timer ON, b?n c?n ch?n Timer OFF.
 • Tr??ng h?p mu?n h?y cài ??t h?n gi? trên máy, b?n hãy nh?n vào nút Cancel.

Cách s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u ??i m?i

? dòng ?i?u hòa Daikin 1 chi?u ??i m?i, ?i?u khi?n remote ???c thi?t k? v?i ki?u dáng nh? g?n và ??n gi?n h?n, nh? ?ó ng??i dùng có th? d? dàng s? d?ng b?t c? khi nào.

nh? ?ó ng??i dùng có th? d? dàng s? d?ng b?t c? khi nào

Trong ?ó:

 • Cool: Ch? ?? làm l?nh/B?t ngu?n
 • OFF: T?t ngu?n ?i?u hòa  
 • Dry: Ch? ?? hút ?m, làm khô
 • Fan Only: Ch? ?? qu?t gió
 • Temp: Cài ??t nhi?t ?? máy l?nh
 • Fan: Cài ??t t?c ?? qu?t gió
 • Powerful: Tính n?ng làm l?nh nhanh 
 • Swing: Thay ??i h??ng gió th?i
 • Comfort: H??ng gió d? ch?u
 • Econo: Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n 
 • Timer ON: H?n gi? b?t máy l?nh
 • Timer OFF: Tính n?ng h?n gi? t?t ?i?u hòa
 • Cancel: H?y cài ??t h?n gi?

M?c dù có s? khác bi?t v? v? trí nút b?m nh?ng cách s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u ??i m?i c?ng t??ng t? nh? ? ??i c?. D??i ?ây là m?t s? thay ??i trên ?i?u hòa Daikin 1 chi?u ??i m?i nh? sau:

? B?t/t?t ?i?u hòa Daikin 1 chi?u ??i m?i 

 • ? dòng máy l?nh Daikin 1 chi?u ??i m?i, nút b?t ngu?n ???c thi?t k? cùng v?i ch? ?? làm l?nh Cool, ?? b?t ngu?n, b?n c?n nh?n nút Cool.
 • ?? t?t ?i?u hòa Daikin 1 chi?u, b?n nh?n nút OFF là ???c.

? L?a ch?n ch? ??  

Thay vì ph?i nh?n liên t?c nút Mode ?? chuy?n qua  t?ng ch? ?? khác nhau thì ? dòng ?i?u khi?n m?i, ng??i dùng ch? c?n nh?n nút t??ng ?ng trên ?i?u khi?n remote là ???c b?i các ch? ?? ???c thi?t k? riêng bi?t v?i t?ng phím khác nhau.

Tuy nhiên, ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u ??i m?i ch? có 3 ch? ?? ?ó là: Cool, Dry và Fan Only. 

? Cách h?n gi? b?t/t?t trên máy l?nh Daikin 1 chi?u ??i m?i: 

? nh?ng dòng ?i?u hòa Daikin 1 chi?u ??i c?, th?i gian cài ??t h?n gi? s? ???c hi?n th? theo ?úng s? gi? c? th?, tuy nhiên, t?i nh?ng Model ??i m?i, th?i gian h?n gi? s? ???c tính b?ng kho?ng th?i gian h?n gi?.

 • Cài ??t ch? ?? h?n gi? b?t ?i?u hòa Daikin 1 chi?u, ng??i dùng ch? c?n nh?n nút Timer ON và ?i?u ch?nh khung th?i gian phù h?p.
 • Cài ??t ch? ?? h?n gi? b?t ?i?u hòa Daikin 1 chi?u, ng??i dùng ch? c?n nh?n nút Timer ON và ?i?u ch?nh khung th?i gian phù h?p.
 • N?u mu?n h?y cài ??t các thao tác h?n gi? tr??c ?ó, b?n hãy nh?n nút Cancel ?? hoàn thành. 

Xem thêm:

M?t s? l?u ý khi s? d?ng ?i?u hòa Daikin 1 chi?u

Trong khi s? d?ng ?i?u hòa Daikin 1 chi?u, b?n c?n l?u ý t?i m?t s? v?n ?? nh? sau:

 • L?a ch?n ?i?u hòa Daikin 1 chi?u có công su?t phù h?p v?i c?n phòng ?? ??m b?o thi?t b? ho?t ??ng hi?u qu?, ti?t ki?m và không b? quá t?i.
 • L?p ??t ?i?u hòa ? v? trí phù h?p, không l?p ? nh?ng v? trí có h??ng m?t tr?i chi?u tr?c ti?p hay có v?t ch?n c?n.
 • Khi s? d?ng nên ?óng kín c?a ?? tránh khí l?nh thoát ra bên ngoài.
 • V? sinh ?i?u hòa Daikin ??nh k? hàng n?m ?? ??m b?o thi?t b? luôn s?ch s?, kh? n?ng làm mát t?t, tránh b?i b?n bám vào thi?t b? gây ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?a ng??i dùng
 • Không b?t t?t ?i?u hòa Daikin liên t?c b?i vi?c này không ch? làm gi?m ?? b?n mà còn hao phí ?i?n n?ng nhi?u. 
 • Hãy s? d?ng k?t h?p thêm qu?t ?i?n ?? khí l?nh ???c phân b? ??u t?i kh?p c?n phòng.
 • Cài ??t ?i?u hòa ? m?c nhi?t ?? trung bình kho?ng 26 – 28 ?? C, không ?? nhi?t ?? ?i?u hòa th?p trong th?i gian dài b?i s? khi?n cho máy nhanh b? h? h?ng.
 • Trong tr??ng h?p b? h?ng, hãy liên h? ??n trung tâm b?o hành c?a hãng ?? ???c h? tr? nhanh chóng.
 • V?i ?i?u khi?n remote, b?n c?n ?? ? ? v? trí trên cao, tránh ng?i vào hay tr? em ngh?ch ng?m làm r?i, v?, ngoài ra, b?n c?ng c?n tháo pin n?u không s? d?ng trong m?t th?i gian dài, ?i?u này s? giúp b?o v? ?i?u khi?n c?a b?n b?n và có tu?i th? lâu h?n.

Qua bài vi?t h??ng d?n s? d?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa DaikinTh?nh Phát v?a chia s? trên ?ây hi v?ng s? mang ??n cho b?n th?t nhi?u thông tin h?u ích trong cu?c s?ng hàng ngày. ??ng quên theo dõi chúng tôi ?? liên t?c c?p nh?t nh?ng m?o v?t h?u ích trong cu?c s?ng hàng ngày nhé.

N?u có nhu c?u tìm ki?m m?t chi?c ?i?u hòa chính hãng, giá r? mang th??ng hi?u Daikin hãy g?i ngay ??n Th?nh Phát ?? ???c chúng tôi t? v?n chi ti?t.

M?I CHI TI?T XIN VUI LÒNG LIÊN H?

?? Hotline: 0977.986.038 | 0975.477.762 | 02432.161.318 | 02432.161.319

???? Email : dienlanhthinhphat1206@gmail.com

???? Website: https://dienlanhthinhphat.com.vn/

???? H? th?ng kho hàng:

? Kho 1: C?ng Hà N?i

? Kho 2: Xuân Th?y – C?u Gi?y – Hà N?i

? Kho 3: Nguy?n Trãi – Thanh Xuân

? Kho 4: Tháp ??ng h? V?n Phú – Hà ?ông – Hà N?i

? Tr? s? chính: S? 19A Bát Kh?i – Ph??ng Long Biên – Qu?n Long Biên – Hà N?i

? Chi nhánh Nam ??nh: QL 21B Tân ?ình – Liêm H?i – Tr?c Ninh – Hotline: 0978791088

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.