Nguyên nhân ?i?u hòa Daikin l?i A6? Cách kh?c ph?c

?i?u hoà Daikin l?i a6

?i?u hòa Daikin l?i A6 nguyên nhân do ?âu? Hãy tham kh?o ngay bài vi?t ?? hi?u rõ h?n v? l?i A6 c?a ?i?u hòa Daikin c?ng nh? có nh?ng h??ng kh?c ph?c giúp b?n gi?i quy?t nhanh chóng khi máy l?nh nhà b?n g?p ph?i l?i này. 

?i?u hoà Daikin l?i a6
?i?u hoà Daikin l?i a6

?i?u hòa Daikin l?i A6 là gì?

Daikin ???c bi?t ??n là th??ng hi?u ?i?u hòa cao c?p ???c ng??i dùng ?ánh giá cao b?i ki?u dáng sang tr?ng cùng nhi?u tình n?ng hi?n ??i. Tuy nhiên trong khi s? d?ng ?ôi lúc c?ng không tránh kh?i tình tr?ng báo l?i, m?t trong s? ?ó chính là l?i A6. L?i A6 trên máy l?nh Daikin ?ây ???c xem là l?i motor qu?t (MF) b? quá t?i, h? h?ng. 

Thông th??ng, b? ph?n qu?t trên dàn nóng và dàn l?nh có ch?c n?ng ??m b?o nhi?m v? làm l?nh c?a ?i?u hòa, khi b? ph?n này g?p s? c?, h? th?ng s? l?p t?c báo l?i b?ng cách nháy ?èn tín hi?u trên dàn l?nh và hi?n th? mã l?i trên màn hình ?i?u khi?n Remote. Lúc này, ng??i dùng s? d?a vào nh?ng d?u hi?u ?ó ?? tìm ra nguyên nhân và h??ng x? lý nhanh chóng.

L?i A6 ?i?u hòa Daikin xu?t hi?n khi dàn qu?t có các s? c? b?t th??ng. ?ó có th? là các nguyên nhân nh? qu?t không quay, quay ch?m, qu?t nóng b?t th??ng hay các thi?t b? khác g?p s? c?…

Nguyên nhân và cách kh?c ph?c tình tr?ng ?i?u hòa Daikin báo l?i A6

H??ng d?n cách check mã l?i ?i?u hòa Daikin 2

Có r?t nhi?u nguyên nhân d?n t?i vi?c ?i?u hòa Daikin báo l?i A6, c? th?:

Do motor qu?t b? h?ng

Motor qu?t trong ?i?u hòa là 1 trong 3 b? ph?n chính trong qu?t có nhi?m v? t?o ra lu?ng gió m?nh l?u thông liên t?c ?i qua các t?m l?c b?i và t?m làm mát bên trong ?? không khí ???c th?i ra m?t cách trong lành, mát m? h?n.  

Tuy nhiên do m?t l?i nào ?ó khi?n cho motor qu?t b? k?t tr?c hay dây bên trong motor b? ??t khi?n cho máy không v?n hành bình th??ng và báo l?i A6.

?? kh?c ph?c ???c tình tr?ng này, b?n c?n ki?m tra l?i motor và s?a ch?a kh?c ph?c, n?u b? h? h?ng thì t?t nh?t nên thay motor qu?t m?i.

Do thói quen s? d?ng ?i?u hòa b? sai l?ch

M?t nguyên nhân n?a khi?n cho ?i?u hòa Daikin l?i A6 do thói quen s? d?ng ?i?u hòa c?a b?n, s? c? này th??ng xu?t hi?n vào trong th?i ?i?m mùa hè.

Khi th?i ti?t b??c vào giai ?o?n mùa hè nóng n?c, oi b?c, nhu c?u s? d?ng ?i?u hòa c?a ng??i dùng ngày càng cao, th?m chí là 24/24 gi?. Vi?c s? d?ng liên t?c nh? th? khi?n máy gi?m tu?i th? c?ng nh? motor qu?t b? quá t?i và h? h?ng. 

Cách kh?c ph?c: Tr??c tiên b?n c?n ki?m tra xem tình tr?ng motor qu?t c?a ?i?u hòa, n?u ?ã h? h?ng c?n thay th? cái m?i.

??ng th?i, b?n c?ng nên s? d?ng ?i?u hòa Daikin v?i t?n su?t h?p lý h?n, không nên s? d?ng quá lâu và th??ng xuyên mà hãy cho máy ngh? m?t lúc sau ?ó m?i s? d?ng l?i ?? giúp máy ho?t ??ng b?n b? và lâu h?n.

Xem thêm:

Do m?ch ?i?u khi?n b? l?i

?i?u hòa Daikin báo l?i F3 do c?m bi?n nhi?t ?? ?ng b?t th??ng

Sau khi ?ã kh?c ph?c 2 nguyên nhân trên mà ?i?u hòa Daikin v?n báo l?i A6 thì có th? do m?ch ?i?u khi?n ?ã b? l?i. Khi m?ch ?i?u khi?n máy l?nh có v?n ??, nó s? khi?n board m?ch b? ?m, d?n ??n vi?c motor qu?t g?p s? c? và xu?t hi?n l?i A6 ?i?u hòa Daikin.

Trong tr??ng h?p này, n?u không có kinh nghi?m trong l?nh v?c s?a ch?a, t?t nh?t b?n nên liên h? v?i trung tâm b?o hành c?a hãng ho?c ??n v? mua hàng ?? ???c nhân viên k? thu?t có chuyên môn x? lý kh?c ph?c giúp b?n.

?i?u hòa Daikin báo l?i A6 là m?t trong nh?ng l?i khá nghiêm tr?ng, mong r?ng v?i nh?ng thông tin mà Th?nh Phát chia s? trong bài vi?t trên ?ây s? giúp b?n kh?c ph?c l?i A6 m?t cách nhanh chóng và chính xác nhé. Chúc các b?n thành công!

M?I THÔNG TIN LIÊN H?

?? Hotline: 0977.986.038 | 0975.477.762 | 02432.161.318 | 02432.161.319

???? Email : dienlanhthinhphat1206@gmail.com

???? H? th?ng kho hàng:

? Kho 1: C?ng Hà N?i

? Kho 2: Xuân Th?y – C?u Gi?y – Hà N?i

? Kho 3: Nguy?n Trãi – Thanh Xuân

? Kho 4: Tháp ??ng h? V?n Phú – Hà ?ông – Hà N?i

? Tr? s? chính: S? 19A, ???ng Bát Kh?i, Ph??ng Long Biên, Qu?n Long Biên, Hà N?i

? Chi nhánh Nam ??nh: QL 21B Tân ?ình Liêm H?i Tr?c Ninh Nam ??nh – Hotline: 0978791088

????Mi?n phí v?n chuy?n n?i thành Hà N?i.

????H? tr? v?n chuy?n ?i các t?nh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.