?i?u hoà Daikin báo l?i L5 và cách kh?c ph?c b?n c?n n?m rõ

?i?u hòa Daikin báo l?i L5

?i?u hòa Daikin là m?t trong nh?ng dòng ?i?u hòa ???c ?ông ??o khách hàng ?a chu?ng b?i ki?u dáng sang tr?ng cùng ch?t l??ng n?i b?t. Tuy nhiên, trong quá trình s? d?ng, b?n s? hay g?p ph?i m?t s? l?i c?n ph?i l?u ý và kh?c ph?c s?m ?? tránh x?y ra h?ng hóc c?c b?, m?t trong nh?ng l?i nghiêm tr?ng ?ó là ?i?u hòa Daikin báo l?i L5? V?y nguyên nhân do ?âu? Cách kh?c ph?c nh? th? nào? Hãy cùng Th?nh Phát tìm hi?u rõ h?n ngay trong bài vi?t d??i ?ây.

Tìm hi?u nguyên nhân ?i?u hòa Daikin báo l?i L5

Khi s? d?ng ?i?u hòa, ch?c ch?n vi?c g?p m?t s? l?i là ?i?u không th? nào tránh kh?i, m?t trong nh?ng l?i ph? bi?n th??ng g?p trong ?i?u hòa Daikin chính là l?i L5, v?y, ?i?u hòa l?i L5 là do ?âu?

?i?u hòa Daikin báo l?i L5

L?i F5 trên ?i?u hòa Daikin b?n c?n n?m rõ

?i?u hòa Daikin g?p l?i L5 do 3 nguyên nhân: 

  • ?i?u hòa Daikin thông báo l?i L5 do máy nén b?t th??ng
  • ?i?u hòa Daikin g?p s? c? L5 do m?ch ?i?u khi?n b? h?ng
  • ?i?u hòa Daikin l?i L5 do van ti?t l?u b? h?ng

Cách kh?c ph?c ?i?u hòa Daikin báo l?i L5

Sau khi ?ã xác ??nh ???c máy ?i?u hòa Daikin h?ng do l?i nh? th? nào, b?n c?n t?t ngay máy l?nh phòng tr??ng h?p s? c? x?y ra và liên h? t?i trung tâm b?o hành ho?c th? có chuyên môn ?? gi?i quy?t kh?c ph?c l?i ?i?u hòa giúp b?n.

Kh?c ph?c l?i L5 ? ?i?u hòa Daikin do máy nén b?t th??ng

Tr??ng h?p máy l?nh b? l?i do máy nén b?t th??ng, b?n nên ki?m tra xem có b? h?ng cu?n dây máy nén Inverter ho?c d?i kh?i ??ng máy nén, hay bo inverter ?i?u hòa b? l?i.

Kh?c ph?c l?i L5 do m?ch ?i?u khi?n b? h?ng trên máy l?nh Daikin

M?t trong nh?ng l?i L5 trên ?i?u hòa Daikin chính là m?ch ?i?u khi?n b? h?ng, ?ây là l?i ?ây là l?i t??ng ??i nghiêm tr?ng b?n nên nh? ??n nh?ng k? s? có trình ?? chuyên môn ?? x? lý s?a ch?a ho?c thay th? v? m?ch m?i.

Có th? b?n quan tâm: 

Kh?c ph?c tình tr?ng l?i L5 do van ti?t l?u b? h?ng

Khi x?y ra tình tr?ng l?i L5 trên ?i?u hòa giá r? Daikin do van ti?t l?u b? h?ng, b?n c?n ph?i ki?m tra ngay van ti?t l?u ngoài c?c nóng có b? han g? hay b? ch?p không, tr??ng h?p b? nh? ta có th? x?t r?a s?ch, n?u b? h?ng n?ng quá b?n nên thay m?i ?? ??m b?o quá trình s? d?ng di?n ra t?t h?n.

M?t s? l?u ý khi g?p l?i L5 trên ?i?u hòa Daikin

Theo th?ng kê c?a nhà s?n xu?t, r?t nhi?u khách hàng s? d?ng ?i?u hòa Daikin ch? g?p l?i L5 trên ?i?u hòa Daikin âm tr?n và ?i?u hòa Daikin treo t??ng. 

Nguyên nhân ?i?u hòa ?aikin kêu to

Quá trình s?a l?i ?i?u hòa nên c?n có kinh nghi?m, chuyên môn ?? ??m b?o s? chính xác

Vi?c s? d?ng và g?p l?i L5 trên máy l?nh Daikin, b?n có th? check mã l?i b?ng Remote ?i?u khi?n b?ng cách: 

  • H??ng ?i?u khi?n v? phía dàn l?nh r?i nh?n nút Cancel trong kho?ng 5 giây, ?i?u khi?n s? hi?n th? mã l?i trên màn hình kèm theo tín hi?u nh?p nháy. 
  • Trên màn hình Remote s? liên t?c hi?n th? mã m?c ??nh trong quá trình test l?i t? mã 00. B?n ti?p t?c ?n Cancel t?ng cái m?t (không gi? lâu) ?? chuy?n qua các mã l?i, cho ??n khi nghe ti?ng kêu “Bíp” thì d?ng l?i. T? ?ó s? xác ??nh ???c mã l?i trên ?i?u hòa và tìm cách kh?c ph?c cho phù h?p.

V?i nh?ng l?i ??n gi?n, b?n có th? t? mình kh?c ph?c ???c, hay g?p nh?ng l?i ph?c t?p, b?n l?i không có kinh nghi?m gì trong v?n ?? này, hãy liên h? ngay t?i trung tâm b?o hành s?a ch?a ?? ??i k? thu?t s?a giúp gia ?ình b?n ?? ??m b?o an toàn s?c kh?e, tránh làm h? h?ng n?ng thêm.

Trên ?ây, ?i?n máy Th?nh Phát chia s? t?i b?n thông tin v? nguyên nhân và cách kh?c ph?c trên ?i?u hòa Daikin báo l?i L5, mong r?ng s? giúp b?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin chính hãng m?t cách hi?u qu? h?n. N?u b?n ?ang có nhu c?u tìm ki?m và mua m?t chi?c ?i?u hòa Daikin giá r? chính hãng, ch?t l??ng, hãy liên h? t?i Th?nh Phát ?? ???c t? v?n báo giá và mua hàng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.