?i?u hoà Daikin báo l?i E7 nguyên nhân t?i sao?

?i?u hòa Daikin báo l?i E7

?i?u hòa Daikin m?c dù ???c ?ông ??o ng??i dùng ?ánh giá cao v? tính n?ng s? d?ng, nh?ng ?ã là ?? ?i?n t? thì ?ôi khi s? không tránh kh?i tình tr?ng b? l?i, m?t trong s? ?ó ph?i k? ??n ?i?u hòa Daikin báo l?i E7. Hãy cùng Th?nh Phát tìm hi?u k? h?n nguyên nhân c?ng nh? cách kh?c ph?c l?i E7 trên máy l?nh Daikin ngay trong bài vi?t d??i ?ây nhé!

L?i E7 trên ?i?u hòa Daikin là gì?

?i?u hòa Daikin báo l?i E7
?i?u hòa Daikin báo l?i E7

?i?u hòa Daikin ?ang s? d?ng bình th??ng t? d?ng thông báo l?i E7, ?ây là l?i khá ph? bi?n trong quá trình s? d?ng, b?i v?y b?n c?ng không c?n quá hoang mang khi g?p ph?i tình tr?ng này.

?i?u hòa Daikin báo l?i E7 là l?i motor qu?t dàn nóng, l?i này khi?n cho ch?c n?ng t?n nhi?t c?a dàn nóng b? gi?m d?n ??n ho?t ??ng làm l?nh không ???c ?n ??nh, lúc này vi?c ??u tiên b?n c?n làm là xác ??nh nguyên nhân và x? lý kh?c ph?c nhanh chóng ?? tránh tình tr?ng h? h?ng n?ng h?n x?y ra trên máy. 

?? có th? ki?m tra ???c tình tr?ng l?i ?ang g?p ph?i trên ?i?u hòa Daikin, b?n ch? c?n h??ng ?i?u khi?n Remote v? phía dàn l?nh và nh?n gi? nút Cancel trong vòng 5 giây.

Lúc này trên màn hình Remote s? hi?n ra mã 00 – mã test l?i m?c ??nh trên máy, b?n ti?p t?c nh?n Cancel t?ng nh?p m?t ?? chuy?n qua các l?i, t?i khi xu?t hi?n ti?ng bíp thì d?ng l?i, mã l?i hi?n trên màn hình chính là l?i mà máy ?i?u hòa Daikin ?ang g?p ph?i.

Trong tr??ng h?p ?i?u hòa Daikin l?i E7 thì trên màn hình ?i?u khi?n s? hi?n ch? E7, ng??i dùng có th? d? dàng nh?n bi?t ???c.

Xem thêm:

Nguyên nhân và cách kh?c ph?c ?i?u hòa Daikin báo l?i E7

M?t k?t n?i gi?a qu?t và bo m?ch dàn nóng

Nguyên nhân ?i?u hòa ?aikin kêu to
Nguyên nhân ?i?u hòa ?aikin kêu to

?i?u hòa Daikin báo l?i E7 do l?i k?t n?i gi?a qu?t và bo dàn nóng, nguyên nhân d?n t?i tình tr?ng này có th? do máy b? va ??p m?nh trong quá trình v?n chuy?n, khi?n cho gi?c c?m qu?t dàn nóng b? bung ra, dây d?n b? ??t do chu?t c?n… gây m?t k?t n?i. 

?? kh?c ph?c ???c tình tr?ng này, tr??c tiên b?n c?n tháo v? dàn nóng và ti?n hành c?m l?i gi?c b? l?ng, n?i l?i dây ?i?n k?t n?i gi?a qu?t và bo m?ch b? ??t.

L?ng qu?t b? k?t

L?ng qu?t b? k?t khi?n cho ?i?u hòa không ho?t ??ng bình th??ng và báo l?i E7, nguyên nhân có th? do qu?t b? móp, méo, gãy cánh trong khi v?n chuy?n khi?n qu?t không quay ???c.

Trong tr??ng h?p này, b?n c?n tháo v? dàn nóng ?? n?n l?i qu?t cho ?úng ho?c thay th? cánh qu?t m?i ?? máy ???c ho?t ??ng bình th??ng.

Do motor qu?t dàn nóng g?p s? c?

C?c nóng ?i?u hòa Daikin

Motor qu?t dàn nóng là b? ph?n quan tr?ng giúp cho qu?t trên dàn nóng ho?t ??ng, khi dây trên motor dàn nóng b? ch?p, cháy, h? h?ng s? làm cho ?i?u hòa b? l?i không ho?t ??ng ???c.

Cách kh?c ph?c: B?n c?n ki?m tra s?a ch?a ho?c thay th? motor m?i.

Do bi?n t?n qu?t dàn nóng

Máy l?nh Daikin báo l?i E7 do bi?n t?n qu?t dàn nóng b? h?ng r?t ít khi g?p ph?i, tuy nhiên ?ây là l?i khá ph?c t?p t?t nh?t b?n nên g?i th? s?a ch?a có kinh nghi?m trong v?n ?? này ??n ?? gi?i quy?t, kh?c ph?c giúp b?n.

Bài vi?t trên ?ây v?a chia s? ??n b?n m?t s? thông tin v? vi?c ?i?u hòa Daikin báo l?i E7 c?ng nh? cách h??ng d?n x? lý kh?c ph?c nhanh chóng nh?t ngay t?i nhà. N?u b?n ?ang g?p khó kh?n trong vi?c s?a ch?a, t?t nh?t hãy liên h? ngay t?i trung tâm b?o hành c?a hãng ho?c ??n v? s?a ch?a chuyên nghi?p ?? ???c h? tr? t?t nh?t.

– M?I CHI TI?T XIN VUI LÒNG LIÊN H?-

??Hotline: 0977.986.038 | 0975.477.762 | 02432.161.318 | 02432.161.319

???? Email : dienlanhthinhphat1206@gmail.com

???? H? th?ng kho hàng:

? Kho 1: C?ng Hà N?i

? Kho 2: Xuân Th?y – C?u Gi?y – Hà N?i

? Kho 3: Nguy?n Trãi – Thanh Xuân

? Kho 4: Tháp ??ng h? V?n Phú – Hà ?ông – Hà N?i

? Tr? s? chính: S? 19A, ???ng Bát Kh?i, Ph??ng Long Biên, Qu?n Long Biên, Hà N?i

? Chi nhánh Nam ??nh: QL 21B Tân ?ình Liêm H?i Tr?c Ninh Nam ??nh – Hotline: 0978791088

????Mi?n phí v?n chuy?n n?i thành Hà N?i.

????H? tr? v?n chuy?n ?i các t?nh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.