?i?u hoà Daikin b?o hành m?y n?m? Chính sách b?o hành Daikin?

?i?u hòa Daikin b?o hành m?y n?m

?i?u hòa Daikin ???c bi?t ??n là m?t trong nh?ng th??ng hi?u ?i?u hòa không khí ??n t? Nh?t B?n. V?i thi?t k? sang tr?ng cùng nh?ng tính n?ng n?i b?t hi?n ??i mang ??n cho ng??i dùng m?t không gian s?ng tho?i mái và ti?n nghi nh?t. M?t trong nh?ng y?u t? ???c nhi?u khách hàng ?ánh giá cao chính là chính sách b?o hành c?a ?i?u hòa Daikin. V?y, ?i?u hòa Daikin b?o hành m?y n?m? Hãy tham kh?o ngay bài vi?t d??i ?ây.

?i?u hòa Daikin b?o hành m?y n?m
?i?u hòa Daikin b?o hành m?y n?m

?i?u hòa Daikin b?o hành m?y n?m?

?i?u hòa Daikin b?o hành m?y n?m? Hi?n nay, theo c? ch? c?a hãng, các s?n ph?m ?i?u hòa treo t??ng Daikin có th?i gian b?o hành toàn b? máy là 1 n?m và 5 n?m cho máy nén.

L?u ý: Th?i gian b?o hành c?a máy s? tính t? th?i ?i?m kích ho?t b?o hành c?a s?n ph?m và ???c kích ho?t hoàn toàn b?ng ?i?n t?.

Các s?n ph?m ?i?u hòa không khí Daikin ??u ???c kích ho?t ?i?n t? mang ??n s? nhanh chóng và thu?n ti?n h?n

Trong tr??ng h?p máy l?nh Daikin nhà b?n g?p s? c? t? phía nhà s?n xu?t, b?n s? ???c b?o hành t?i nhà hoàn toàn mi?n phí. B?n có th? liên h? tr?c ti?p t?i t?ng ?ài c?a hãng theo hotline: 18006677 ho?c ??i lý mua hàng ?? ???c h? tr? t? v?n k?p th?i.

Chính sách b?o hành ?i?u hòa Daikin

?i?u hoà ?aikin c?a n??c nào

Ph?m vi b?o hành s?n ph?m

Chính sách b?o hành máy l?nh Daikin áp d?ng cho:

– Toàn b? các s?n ph?m ?i?u hòa không khí Daikin chính hãng do Công ty c? ph?n Daikin Air Conditioning (Vietnam) s?n xu?t, nh?p kh?u phân ph?i tr?c ti?p hay các ??i lý th??ng hi?u Daikin trên th? tr??ng ??u ???c kích ho?t b?o hành ?i?n t?.

– Các s?n ph?m Daikin không v??t quá 24 tháng k? t? ngày s?n xu?t. 

?i?u ki?n ?? b?o hành máy l?nh Daikin h?p l?

Nguyên nhân ?i?u hòa ?aikin kêu to
Nguyên nhân ?i?u hòa ?aikin kêu to

Theo quy ??nh c?a hãng, chính sách b?o hành ?i?u hòa Daikin không bao g?m vi?c ??i máy m?i mà ch? ti?n hành s?a ch?a ho?c thay m?i nh?ng linh ki?n b? h? h?ng. ?? ???c b?o hành c?n ??m b?o nh?ng ?i?u ki?n h?p l? sau ?ây:

 • S?n ph?m máy l?nh Daikin v?n còn trong h?n b?o hành t?i th?i ?i?m khách hàng yêu c?u.
 • Tình tr?ng máy b? h?ng do ch?t l??ng linh ki?n hay l?i k? thu?t trong quy trình s?n xu?t.
 • S?n ph?m ?i?u hòa Daikin ph?i còn nguyên d?ng, nhãn mác s?n ph?m, ki?u s?n ph?m, s? sê ri .
 • Áp d?ng cho các s?n ph?m không thu?c tr??ng h?p b? t? ch?i b?o hành.

Có th? b?n quan tâm:

?i?u hòa Daikin t? t?t nguyên nhân vì sao? Cách kh?c ph?c?

?i?u hòa Daikin báo l?i U4- Nguyên nhân và cách kh?c ph?c

Tr??ng h?p không ???c b?o hành

D??i ?ây là m?t s? tr??ng h?p không ???c áp d?ng chính sách b?o hành c?a hãng:

 • S?n ph?m máy l?nh h?t h?n b?o hành.
 • Tr??ng h?p máy l?nh b? h? h?ng là do s? d?ng b?t k? ph? tùng khác ngoài ph? tùng chính hãng c?a Daikin ?? s?a ch?a, thay th? cho s?n ph?m.
 • S?n ph?m ?i?u hòa ?ã ???c s?a ch?a ho?c thay th? linh ki?n không ph?i b?i k? thu?t viên c?a Trung Tâm D?ch v? Daikin.
 • H? h?ng là do s?a ??i ho?c thay ??i s?n ph?m trong thi?t k? ho?c ch?c n?ng nguyên b?n c?a s?n ph?m Daikin mà không có s? xác nh?n c?a nhà s?n xu?t.
 • H? h?ng là do tai n?n, l? l?t, ho? ho?n, thiên tai, sét ?ánh ho?c côn trùng, bò sát xâm nh?p vào s?n ph?m.
 • Các s?n ph?m h? h?ng do quá trình l?p ??t, b?o trì, v?n hành ho?c s? d?ng không tuân th? ?úng tài li?u h??ng d?n c?a nhà s?n xu?t.
 • H? h?ng do s?n ph?m b? dùng sai ?i?n th? ch? ??nh, ho?c là ngu?n ?i?n s? d?ng cho s?n ph?m t?ng hay gi?m ??t bi?n, ho?c có các s? c? khác trong vi?c cung ?ng ?i?n.
 • S?n ph?m ???c nh?p kh?u t? n??c ngoài và không ???c phân ph?i b?i Công ty C? ph?n Daikin Air Conditioning (Vietnam).

Nh? v?y, ?i?n máy Th?nh Phát v?a t?ng h?p và g?i t?i quý khách hàng v? vi?c ?i?u hòa Daikin b?o hành m?y n?m c?ng nh? chính sách b?o hành c?a hãng. Mong r?ng v?i nh?ng thông tin này, ng??i s? d?ng có th? n?m rõ và s? d?ng ?i?u hòa m?t cách hi?u qu? nh?t.

N?u b?n yêu thích s?n ph?m ?i?u hòa Daikin, hãy liên h? t?i Th?nh Phát ?? ???c t? v?n báo giá và mua hàng nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.