Cách b?t ch? ?? nóng ?i?u hòa ?úng cách b?n c?n bi?t?

có 2 mùa rõ r?t gi?ng nh? ? mi?n B?c c?a n??c ta

Nhu c?u s? d?ng ?i?u hòa 2 chi?u t?ng lên rõ r?t trong vài n?m tr? l?i ?ây b?i th?i ti?t nóng l?nh luôn di?n bi?n th?t th??ng. D??i ?ây, Th?nh Phát s? h??ng d?n b?n cách b?t ch? ?? nóng ?i?u hòa m?t cách chu?n xác mà b?n có th? th?c hi?n. Hãy cùng tham kh?o và s? d?ng thi?t b? sao cho ?úng cách, ti?t ki?m ?i?n và tho?i mái nh?t.

Tìm hi?u v? ch? ?? nóng trên ?i?u hòa

B?t ch? ?? nóng ?i?u hòa là gì?

Ch? ?? nóng ?i?u hòa hay còn g?i là ch? ?? s??i ?m hay ch? ?? Heat, ???c hãng s?n xu?t trang b? trên các dòng ?i?u hòa 2 chi?u hi?n ??i. Thông th??ng, ch? ?? nóng ch? s? d?ng khi th?i ti?t b??c vào mùa ?ông hay nh?ng khu v?c l?nh quanh n?m nay có 2 mùa rõ r?t gi?ng nh? ? mi?n B?c c?a n??c ta.

có 2 mùa rõ r?t gi?ng nh? ? mi?n B?c c?a n??c ta

Tùy thu?c t?ng lo?i ?i?u hòa, hãng s?n xu?t khác nhau, ch? ?? s??i ?m s? hi?n th? hoàn toàn khác bi?t nh? xu?t hi?n dòng ch? Heat ho?c bi?u t??ng hình m?t tr?i trên màn hình ?i?u khi?n remote t? xa.

Theo khuy?n cáo t? các chuyên gia, ch? ?? s??i ?m cài ??t v?i m?c nhi?t ?? 22 – 25 ?? C là phù h?p nh?t, khi nhi?t ?? ngoài tr?i quá th?p, b?n c?ng có th? s? d?ng k?t h?p máy l?nh v?i các thi?t b? khác nh? ?èn s??i, qu?t s??i… ?? t?ng hi?u qu? làm ?m.

Có khá nhi?u ng??i th?c m?c: Li?u r?ng b?t ch? ?? nóng ?i?u hòa có t?n ?i?n h?n khi cài ??t ch? ?? l?nh hay không?

Theo chia s? t? các nhà s?n xu?t, nguyên lý v?n hành c?a ch? ?? s??i ?m và ch? ?? làm l?nh g?n nh? t??ng ???ng v?i nhau, ??u s? d?ng gián ti?p qua dàn trao ??i nhi?t, b?i v?y khi dùng ch? ?? này, b?n có th? hoàn toàn yên tâm s? d?ng. 

Nguyên lý ho?t ??ng c?a ch? ?? nóng trên ?i?u hòa

Nguyên lý ho?t ??ng c?a ch? ?? nóng trên ?i?u hòa

Nguyên lý ho?t ??ng c?a chi?u nóng trên ?i?u hòa nh? sau:

 • Khi ng??i dùng cài ??t ch? ?? s??i ?m Heat, máy s? c?p ?i?n cho van ??o chi?u, ??ng th?i, c?a 1 s? thông v?i c?a 4, c?a 2 s? thông v?i c?a s? 3.
 • Dàn l?nh trong nhà lúc này s? chuy?n thành nóng và t?o ra khí ?m cho ng??i dùng, còn dàn nóng ngoài tr?i s? chuy?n thành dàn l?nh ?? h?p th? nhi?t ?? trong nhà và thoát ra ngoài môi tr??ng. Lúc này, khí gas s? ?i t? dàn ngoài tr?i qua van ??o chi?u ? c?a 2,3 qua bình b?y gas l?ng ?? ?i vào c?a hút ? bên trong máy nén.
 • Máy nén s? ti?p nh?p và nén gas ?? chuy?n sang nhi?t ??, áp su?t cao h?n, sau ?ó ?i vào dàn l?nh trong nhà b?ng van ??o chi?u ? c?a 1 và 4, t? ?ó h?p th? không khí l?nh và chuy?n qua nhi?t ?? th?p cùng áp su?t cao.
 • Môi ch?t l?nh ti?p t?c chuy?n qua th? l?ng và ?i qua van ti?t l?u, lo?i b? các t?p ch?t b?ng cách ?i qua phin l?c ?? t?i dàn ngoài tr?i. Lúc này, nhi?t ?? l?nh s? ???c t?a ra ngoài.
 • Chu trình này s? ???c v?n hành liên t?c ?? ??m b?o môi tr??ng tho?i mái, ?m áp cho ng??i dùng.

Cách b?t ch? ?? nóng ?i?u hòa chu?n xác t? A ??n Z

Tùy thu?c vào t?ng dòng ?i?u hòa, hãng s?n xu?t, ch? ?? s??i ?m Heat s? ???c thi?t k? ? v? trí hoàn toàn khác bi?t. Tuy nhiên, v? cách b?t ch? ?? nóng ?i?u hòa thì khá gi?ng nhau:

 • B??c 1: Kh?i ??ng ??ng ?i?u hòa b?ng cách nh?n nút ON/OFF.
 • B??c 2: Nh?n nút Mode liên t?c cho t?i khi màn hình ?i?u khi?n hi?n th? ch? Heat ho?c bi?u t??ng m?t tr?i.
 • B??c 3: Nh?n nút Temp ?? ?i?u ch?nh nhi?t ?? t?ng ho?c gi?m theo nhu c?u s? d?ng c?a ng??i dùng.

? m?t s? dòng máy l?nh m?i hi?n nay, ch? ?? s??i ?m còn ???c thi?t k? v?i t?ng nút b?m riêng bi?t, b?n ch? c?n b?t máy và nh?n nút Heat là kích ho?t thành công ch? ?? này. 

Xem thêm: 

M?t s? v?n ?? l?u ý khi b?t ch? ?? nóng ?i?u hòa

M?t s? v?n ?? l?u ý khi b?t ch? ?? nóng ?i?u hòa

?? s? d?ng b?t ch? ?? nóng ?i?u hòa sao cho th?t ?úng cách, hi?u qu? và ti?t ki?m ?i?n, b?n c?n l?u ý m?t s? v?n ?? nh? sau:

 • Cài ??t ? ch? ?? phù h?p, tránh ?? nhi?t ?? quá cao ho?c quá th?p gây ?nh h??ng t?i s?c kh?e ng??i dùng c?ng nh? làm gi?m tu?i th? c?a thi?t b?.
 • C?n chú ý t?i nhi?t ?? chênh l?ch bên trong và bên ngoài môi tr??ng, không nên ?? nhi?t ?? s??i ?m quá cao d? d?n ??n tình tr?ng s?c nhi?t và ti?t ki?m ?i?n n?ng tiêu th?.
 • H?n ch? tình tr?ng ?óng m? c?a phòng liên t?c khi?n khí nóng th?t thoát ra ngoài gây hao phí ?i?n n?ng.
 • Không s? d?ng ch? ?? s??i ?m trong th?i gian quá lâu ?? ??m b?o s?c kh?e c?ng nh? ?? b?n trên máy.
 • S? d?ng thêm máy phun ?? ?m ho?c ??t m?t ch?u n??c ? góc nhà ?? tránh b? khô da, khô hong… 
 • L?a ch?n công su?t phù h?p v?i di?n tích c?n phòng, vi?c này không ch? ??m b?o thi?t b? ho?t ??ng ?n ??nh, ti?t ki?m ?i?n và s??i ?m hi?u qu?.
 • V? sinh, b?o d??ng ?i?u hòa ??nh k? ?? máy luôn s?ch s? và t?o ra khí nóng mang l?i s? tho?i mái cho ng??i dùng.

Tóm l?i, bài vi?t trên ?ây v?a h??ng d?n b?n cách b?t ch? ?? nóng ?i?u hòa hi v?ng giúp b?n có thêm th?t nhi?u thông tin h?u ích ?? áp d?ng và s? d?ng thi?t b? sao cho th?t ?úng cách, hi?u qu? và ti?t ki?m n?ng l??ng t?i ?u.

M?I CHI TI?T XIN VUI LÒNG LIÊN H?

?? Hotline: 0977.986.038 | 0975.477.762 | 02432.161.318 | 02432.161.319

???? Email : dienlanhthinhphat1206@gmail.com

???? Website: https://dienlanhthinhphat.com.vn/

???? H? th?ng kho hàng:

? Kho 1: C?ng Hà N?i

? Kho 2: Xuân Th?y – C?u Gi?y – Hà N?i

? Kho 3: Nguy?n Trãi – Thanh Xuân

? Kho 4: Tháp ??ng h? V?n Phú – Hà ?ông – Hà N?i

? Kho 5: Th?ch C?u – Long Biên – Hà N?i

? Tr? s? chính: S? 3, h?m 2/85/37, t? 5 – Ph? T? ?ình – Ph??ng Long Biên – Qu?n Long Biên – Hà N?i

? Chi nhánh Nam ??nh: QL 21B Tân ?ình – Liêm H?i – Tr?c Ninh – Hotline: 0978791088

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.