Tìm hi?u v? các ch? ?? ?i?u hoà Daikin: Ch?c n?ng và cách s? d?ng

1 2872 1654181842 1

Daikin là th??ng hi?u ?i?u hòa n?i ti?ng ???c ?ông ??o ng??i tiêu dùng yêu thích và l?a ch?n, tuy nhiên, nên l?a ch?n các ch? ?? ?i?u hòa Daikin nh? th? nào là phù h?p, chu?n xác thì không ph?i ng??i dùng nào c?ng n?m rõ. Ngay d??i ?ây, ?i?n máy Th?nh Phát s? h??ng d?n b?n l?a ch?n các ch? ?? ?i?u hòa Daikin phù h?p và d? dàng nh?t.

Tìm hi?u v? các ch? ?? ?i?u hòa Daikin 

1203 hen gio tren dieu hoa daikin 1

M?i chi?c ?i?u hòa Daikin s? ?i kèm riêng v?i m?t chi?c ?i?u khi?n remote khác nhau, tùy theo t?ng Model, n?m s?n xu?t s? có thi?t k? ?i?u khi?n v?i t?ng phím ch?c n?ng hoàn toàn khác bi?t.  

Tuy nhiên, h?u nh? t?t c? các s?n ph?m ?i?u hòa hãng Daikin ??u có ch? ?? t??ng t? nh? nhau, vì v?y, b?n ch? c?n n?m ???c các ch? ?? ?i?u hòa Daikin thì s? s? d?ng ???c m?t cách chu?n xác và d? dàng nh?t.

Tr??c khi ?i sâu vào tìm hi?u cách s? d?ng các ch? ?? ?i?u hòa Daikin nh? th? nào, b?n c?n hi?u rõ v? các kí hi?u c?ng nh? bi?u t??ng c?a t?ng ch? ?? trên ?i?u khi?n remote.

Trong ?ó:

 • Cool: Ch? ?? làm mát và m? máy
 • OFF: Nút t?t ?i?u hòa Daikin 
 • Dry: Ch? ?? hút ?m
 • Fan Only: Ch? ?? qu?t gió 
 • Temp: ?i?u ch?nh cài ??t nhi?t ?? phòng t?ng ho?c gi?m theo nhu c?u
 • Fan: ?i?u ch?nh t?c ?? qu?t gió 
 • Powerful: Tính n?ng làm l?nh nhanh
 • Econo: Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n 
 • Comfort: Ch? ?? h??ng gió th?i d? ch?u 
 • Swing: ?i?u ch?nh h??ng gió t? ??ng theo ph??ng th?ng ??ng
 • Timer ON: Tính n?ng h?n gi? m? ?i?u hòa
 • Timer OFF: Tính n?ng h?n gi? t?t ?i?u hòa
 • Cancel: H?y cài ??t h?n gi?

Cách s? d?ng các ch? ?? ?i?u hòa Daikin chi ti?t nh?t

Ch? ?? làm l?nh

Phin l?c Apatit Titan trên máy l?nh Daikin

Ch? ?? Cool trên ?i?u hòa Daikin là ch? ?? làm l?nh thông th??ng mang ??n cho ng??i dùng m?t không gian mát m? và d? ch?u, thích h?p s? d?ng trong nh?ng th?i ?i?m n?ng nóng oi b?c nh? mùa hè.

?? ch?n ch? ?? Cool, b?n ch? c?n nh?n 1 l?n nút Cool trên ?i?u khi?n remote là ???c. Khi kích ho?t ch?c n?ng này, máy s? v?n hành v?i c? ch? hút khí nóng t? trong phòng ra bên ngoài và th?i l?i khí l?nh vào phòng giúp h?n nhi?t m?t cách nhanh chóng. 

Ch? ?? Cool th??ng có ký hi?u b?ng hình bông tuy?t, ng??i dùng có th? d? dàng nh?n bi?t ???c. Ch? ?? này ho?t ??ng ?n ??nh ? m?c nhi?t ?? t? 26 – 28 ?? C.

Ngoài ra, nút Cool trên ?i?u khi?n remote c?ng ???c s? d?ng v?i tác d?ng là b?t máy.

Ch? ?? hút ?m

Kích ho?t ch? ?? hút ?m làm khô trên ?i?u hòa Daikin b?ng cách nh?n nút Dry trên remote, v?i c? ch? hút ?m bên trong phòng ra ngoài môi tr??ng, mang ??n m?t không gian khô ráo và tho?i mái, thích h?p l?a ch?n trong th?i ?i?m m?a nhi?u hay n?m ?m, ?? ?m không khí lên cao.

Ch? ?? Dry có bi?u t??ng hình gi?t n??c, ch? có tác d?ng hi?u qu? vào nh?ng ngày có ?? ?m không khí t?ng cao, vì th?, b?n không nên quá l?m d?ng và s? d?ng ch? ?? này trong th?i gian dài, tránh xu?t hi?n tình tr?ng khô da, m?i m?t…

V?i nh?ng Model không thi?t k? riêng t?ng ch? ?? trên t?ng nút, b?n có th? nh?n liên t?c nút Mode ?? chuy?n ??n ch? ?? Dry là ???c.

Ch? ?? qu?t gió

Fan Only là ch? ?? qu?t gió trên ?i?u hòa Daikin, khi nh?n ch?n ch? ?? này, ?i?u hòa s? ho?t ??ng v?i c? ch? gi?ng nh? m?t chi?c qu?t ?i?n thông th??ng, cung c?p gió t?i cho ng??i s? d?ng.

Thông th??ng, ch? ?? Fan Only ch? s? d?ng vào sáng s?m hay ban ?êm có khí h?u mát m?. Ngoài ra, n?u ch? s? d?ng ?i?u hòa v?i ch?c n?ng qu?t gió, t?t nh?t b?n có th? cân nh?c t?i vi?c s? d?ng chi?c qu?t ?i?n thay vì ?i?u hòa, ?? tránh hao phí ?i?n n?ng trong khi s? d?ng.

Ch? ?? làm l?nh nhanh chóng

dieu hoa 2 chieu daikin 9000btu

Powerful là ch? ?? làm l?nh nhanh trên máy l?nh Daikin, kích ho?t tính n?ng này, máy nén s? ho?t ??ng v?i công su?t ? m?c t?i ?a ?? ?i?u ch?nh nhi?t ?? phòng gi?m xu?ng ??t t?i ng??ng cài ??t m?t cách nhanh chóng, mang ??n cho b?n m?t không gian mát m? và d? ch?u.

Cách s? d?ng: ?? b?t ch? ?? làm l?nh nhanh, ng??i dùng ch? c?n nh?n 1 l?n nút Powerful trên ?i?u khi?n t? xa là ???c, ?? t?t ch? ?? này, b?n nh?n 1 l?n n?a nút Powerful ho?c ?? t? ??ng sau 20 phút, tính n?ng này s? t? ??ng t?t. 

Xem thêm: 

Ch? ?? ti?t ki?m n?ng l??ng

Econo là ch? ?? ti?t ki?m ?i?n ???c ng??i dùng ?ánh giá cao và s? d?ng khá là ph? bi?n, v?i kh? n?ng ?i?u ch?nh nhi?t ?? luôn ? m?c ?n ??nh và tránh hao phí ?i?n n?ng không c?n thi?t, gi?ng nh? công ngh? inverter bi?n t?n.

Ngoài ra, s? d?ng ch? ?? Econo luôn mang ??n c?m giác tho?i mái và d? ch?u cho b?n trong su?t quá trình s? d?ng.

H??ng d?n s? d?ng: Nh?n nút Econo trên ?i?u khi?n ?i?u hòa Daikin ?? kích ho?t ch? ?? ti?t ki?m ?i?n, nh?n ti?p 1 l?n Econo ?? t?t ch? ?? này.

Ch? ?? th?i h??ng gió d? ch?u 

Comfort là ch? ?? h??ng gió d? ch?u. Khi kích ho?t tính n?ng này, cánh qu?t trên dàn l?nh s? t? ??ng ?i?u ch?nh h??ng gió tránh th?i tr?c ti?p vào ng??i s? d?ng, tránh gây khó ch?u cho ng??i dùng hay m?c các b?nh liên quan t?i ???ng hô h?p.

?? ch?n ch? ?? này, b?n nh?n vào nút Comfort trên ?i?u khi?n ?i?u hòa Casper và nh?n 1 l?n n?a ?? h?y ch? ?? này.

Ch? ?? h?n gi? 

daikin loi den vang

Ch? ?? h?n gi? b?t/t?t trên máy l?nh Daikin giúp b?n ch? ??ng h?n trong vi?c s? d?ng thi?t b?. B?n ch? c?n cài ??t ch? ?? này trong khung Timer trên ?i?u khi?n remote là ???c.

Cách cài ??t ch?c n?ng h?n gi? trên ?i?u hòa Daikin:

 • H?n th?i gian b?t ?i?u hòa: Nh?n nút Timer ON trên ?i?u khi?n remote > Nh?n nút m?i tên lên/xu?ng ?? ?i?u ch?nh th?i gian c?n b?t h?n gi? > Nh?n nút ON 1 l?n n?a ?? xác nh?n cài ??t.
 • H?n th?i gian t?t ?i?u hòa: Nh?n nút Timer OFF > Nh?n nút m?i tên lên/xu?ng ?? ?i?u ch?nh th?i gian c?n t?t máy > Nh?n nút OFF 1 l?n n?a ?? kích ho?t tính n?ng này.
 • ?? h?y tính n?ng cài ??t h?n gi?, ch? c?n nh?n ch?n Cancel ?? h?y ch?c n?ng cài ??t.

Ngoài 1 s? ch? ?? trên ?ây, còn có r?t nhi?u các ch? ?? khác nh? ch? ?? ch?ng ?m m?c, ch? ?? s??i ?m Heat, ch? ?? ng? ?êm, ch? ?? ho?t ??ng yên t?nh… ?? bi?t chi ti?t h?n các ch? ?? ?i?u hòa Daikin, b?n có th? tìm hi?u trong quy?n h??ng d?n s? d?ng ho?c liên h? t?i k? thu?t viên ?? ???c h? tr? t? v?n c? th?.

M?t s? l?u ý trong khi s? d?ng ?i?u hòa Daikin

1 2872 1654181842 1

Trong quá trình s? d?ng và l?a ch?n các ch? ?? ?i?u hòa Daikin, b?n c?n l?u ý m?t s? v?n ?? sau ?ây ?? ??m b?o hi?u qu? và ti?t ki?m ?i?n.

 • V? sinh ?i?u hòa Daikin th??ng xuyên kho?ng 6 tháng – 1 n?m/ l?n, duy trì môi tr??ng trong lành, s?ch s?, giúp máy v?n hành hi?u qu? h?n, ??ng th?i giúp phát hi?n ra tình tr?ng h? h?ng s?m trên máy ?? s?a ch?a, kh?c ph?c nhanh chóng.  
 • Nên l?a ch?n s? d?ng các ch? ?? nh? ch? ?? ti?t ki?m n?ng l??ng Eco, ch? ?? ng? ?êm, ch? ?? h?n gi?… ?? máy ho?t ??ng hi?u qu?, ??m b?o mang l?i s? tho?i mái cho ng??i dùng mà ti?t ki?m n?ng l??ng hi?u qu?.
 • Khi s? d?ng thi?t b? nên ?óng kín c?a, tránh khi?n cho khí l?nh bên trong thoát ra ngoài, gây hao phí ?i?n n?ng không c?n thi?t.
 • Nên ?? nhi?t ?? máy l?nh ? m?c trung bình t? 25 – 27 ?? C, không nên ?? máy ? nhi?t ?? quá th?p trong th?i gian dài.
 • H?n ch? s? d?ng liên t?c 24/24, nên cho máy ngh? ng?i 1 th?i gian sau ?ó m?i s? d?ng l?i.
 • Không b?t ho?c t?t ?i?u hòa liên t?c, tránh máy ho?t ??ng quá t?i, ?nh h??ng t?i tu?i th? máy c?ng nh? không làm mát hi?u qu?.
 • L?a ch?n s? d?ng ?i?u hòa Daikin có công su?t phù h?p v?i không gian l?p ??t. 
 • L?p ??t dàn nóng ? nh?ng v? trí râm mát, có mái che hay tránh ánh n?ng chi?u vào ?? ??m b?o ?? b?n c?a thi?t b?.

Trên ?ây Th?nh Phát v?a h??ng d?n b?n cách s? d?ng các ch? ?? ?i?u hòa Daikin m?t cách chi ti?t nh?t, hi v?ng s? giúp b?n s? d?ng thi?t b? m?t cách d? dàng và chu?n xác nh?t. N?u ?ang có nhu c?u l?a ch?n mua m?t chi?c ?i?u hòa Daikin chính hãng, ch?t l??ng, hãy liên h? ngay cho Th?nh Phát ?? ???c t? v?n c? th?.

M?I CHI TI?T XIN VUI LÒNG LIÊN H?

?? Hotline: 0977.986.038 | 0975.477.762 | 02432.161.318 | 02432.161.319

???? Email : dienlanhthinhphat1206@gmail.com

???? Website: https://dieuhoadaikinvietnam.com/

???? H? th?ng kho hàng:

? Kho 1: C?ng Hà N?i

? Kho 2: Xuân Th?y – C?u Gi?y – Hà N?i

? Kho 3: Nguy?n Trãi – Thanh Xuân

? Kho 4: Tháp ??ng h? V?n Phú – Hà ?ông – Hà N?i

? Tr? s? chính: S? 19A Bát Kh?i – Ph??ng Long Biên – Qu?n Long Biên – Hà N?i

? Chi nhánh Nam ??nh: QL 21B Tân ?ình – Liêm H?i – Tr?c Ninh – Hotline: 0978791088

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.